Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

Produkcja kamieni budowlanych w Polsce

  •   Produkcja oraz zużycie kamieni budowlanych w Polsce systematycznie rośnie.


  •   Wy­ka­zy­wa­na pro­duk­cja ka­mie­ni bu­dow­la­nych i dro­go­wych jest znacz­nie więk­sza od wy­do­by­cia. Po czę­ś­ci jest to wy­ni­kiem ubocz­nej pro­duk­cji tych su­row­ców przez sze­reg ka­mie­nio­ło­mów na­sta­wio­nych na pro­duk­cję kru­szyw ła­ma­nych, m.in. gra­ni­tu, ba­zal­tów, wa­pie­ni, a tak­że po­je­dyn­czych za­kła­dów eks­plo­a­ta­cji pia­s­ków i żwi­rów, zwła­sz­cza w Pol­s­ce pół­noc­nej, gdzie z du­żych gła­zów pro­du­ko­wa­ne są kost­ki dro­go­we, łu­pan­ki i in­ne ele­men­ty ka­mien­ne. Po­nad­to do pro­duk­cji tej wli­cza­ne są ele­men­ty po­zy­s­ki­wa­ne przez kra­jo­wych pro­du­cen­tów z im­por­to­wa­nych blo­ków i for­ma­ków su­ro­wych.


  •   We­dług da­nych GUS pro­duk­cja ka­mien­nych ele­men­tów bu­dow­la­nych su­ro­wych lub wstęp­nie ob­ro­bio­nych po za­ła­ma­niu w 2007 r., po­now­nie wzro­sła do po­zio­mu 3.9 mln t w 2009 r. Na­to­miast pro­duk­cja sza­co­wa­na na pod­sta­wie wiel­ko­ś­ci wy­do­by­cia, im­por­tu su­ro­wych i wstęp­nie ob­ro­bio­nych blo­ków i płyt ka­mien­nych oraz wspo­m­nia­nej pro­duk­cji ubocz­nej in­nych za­kła­dów wzro­sła w la­tach 2005-2008 z 1.4 do 1.7 mln t/r, ze spad­kiem do ok. 1.6 mln t w 2009 r.


  •   Łącz­na pro­duk­cja ka­mien­nych ele­men­tów bu­dow­la­nych i dro­go­wych, ba­zu­ją­ca na blo­kach, for­ma­kach i in­nych po­zy­s­ki­wa­nych z kra­jo­wych złóż róż­nych skał, wy­no­si­ła w ostat­nich la­tach mak­sy­mal­nie 1.0-1.2 mln t/r. Do­stęp­ne da­ne na te­mat struk­tu­ry asor­ty­men­to­wej pro­duk­cji wska­zu­ją na do­mi­na­cję blo­ków, płyt i in­nych ele­men­tów gra­ni­to­wych (oko­ło 70-80%), du­że zna­cze­nie ele­men­tów pias­kow­co­wych (20-25%) przy mar­gi­nal­nym udzia­le in­nych ka­mie­ni.


  •   Pro­duk­cja kost­ki dro­go­wej i in­nych ka­mie­ni dro­go­wych by­ła sy­ste­ma­tycz­nie ogra­ni­cza­na do ok. 140 tys. t w 2007 r., a na­stę­p­nie wzro­sła do 260-300 tys. t/r w la­tach 2008-2009. W przy­pad­ku kost­ki i in­nych ka­mie­ni dro­go­wych do­mi­na­cja wy­ro­bów gra­ni­to­wych jest więk­sza (praw­do­po­do­b­nie po­nad 90%) przy nie­wiel­kim zna­cze­niu wy­ro­bów sy­e­ni­to­wych i ba­zal­to­wych.


  •   Notowany w ostatnich latach rozwój podaży kruszyw łamanych podyktowany był rozwojem zapotrzebowania gospodarki w sektorze drogowym i budowlanym, wynikającym przede wszystkim z akcesji Polski do Unii Europejskiej i uruchomieniem w następstwie tego ogromnych środków finansowych w programach sektorowych przez UE.


  •   Ponadto przyznanie Polsce wraz z Ukrainą organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku będzie skutkowało dalszym rozwojem zapotrzebowania na te kruszywa, które w horyzoncie 2010 roku będzie kształtowało się na poziomie ok. 55 mln t/rok i będzie stopniowo wzrastało do 65 mln t w horyzoncie 2020 r.


  •   Głównym kierunkiem ich użytkowania pozostanie drogownictwo (inwestycje liniowe - autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice), kolejnictwo (inwestycje w linie szybkiej kolei oraz renowacja istniejących szlaków) oraz budownictwo.


  •   Zapewnienie odpowiadającej zapotrzebowaniu podaży będzie możliwe głównie z krajowych złóż kamieni litych, przy czym produkcja będzie na poziomie niższym o ok. 5 mln ton/rok, a resztę uzupełni import.


  •   Barierą przewidywanej produkcji krajowej jest jednak ograniczona baza zasobowa skał litych, nie dająca większych możliwości rozwoju podaży w dalszej perspektywie poza skałami osadowymi, m.in. z przyczyn środowiskowych oraz wyczerpywania się zasobów ponad 20 złóż w połowie przyszłej dekady przy utrzymującym się tempie rozwoju eksploatacji.

Produkcja ogółem Gospodarka kamieniami

 

Główni producenci kamieni budowlanych w Polsce

IDProducentKopalinaZlozeWydobycieOperatorBloki
1Granit Strzegom S.A. Strzegomgranit strzegomskiStrzegom, Żółkiewka I, Żółkiewka III184>70
2Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o., Borówgranit strzegomskiBorów130>90
3Morstone Sp. z o.o., Strzegomgranit strzegomskiMorów II97>95
4Skalimex-Borów S.A., Kostrzagranit strzegomskiBorów 17123>65
5PPHiU Piramida Sp. z o.o., Strzegomgranit strzegomskiBorów I — kam. 49A71>95
6PWPiSKB Kwarc Sp. z o.o., Kostrzagranit strzegomskiBorów I — kam. 4947>95
7GT&F Corporation Polska Sp. z o.o., Kostrzagranit strzegomskiKostrza-Piekiełko, Kostrza-Lubicz41>95
8Kopalnia Granitu Zimnik Sp. z o.o., Mściwojówgranit strzegomskiZimnik I4480
9Granimex Sp. z o.o., Strzegomgranit strzegomskiGraniczna II106302
10Skalimex-Grantin Sp. z o.o., Sobótkagranit strzegomskiStrzeblów II6450
11PPHU Ted-Rob S.C.T. Kaliciński, R. Lemagranit strzegomskiBarcz I29>95
12Wekom II Sp. z o.o., Kostrzagranit strzegomskiKostrza35>80
13Grabinex Sp. z o.o., Strzegomgranit strzegomskiGrabina Śląska85>30
14Euro-Granit Sp. z o.o., Strzegomgranit strzegomskiŻółkiewka-Wiatrak25>95
15PPU Czernica-Granit Sp. z o.o., Czernicagranit strzegomskiCzernica4740
16Braun-Granit Sp. z o.o., Nowa Sólgranit strzegomskiCzernica-Wieś30>30
17Granit Wiatrak Sp. z o.o. Kopalnia Graniczna IIIgranit strzegomskiGraniczna III1280
18Kopalnia Granitu Pokutnik, Paszowicegranit strzegomskiPokutnik8>95
19Fer-Granit Sp. z o.o., Rogoźnicagranit strzegomskiRogoźnica-Las6>95
20Kruszywa Strzelin Sp. z o.o., Strzelingranit strzelińskiStrzelin509>10
21KG Mikoszów Wieś Bronisław Badecki, Mikoszówgranit strzelińskiMikoszów-Wieś3>95
22Izer Granit Sp. z o.o., Szklarska Porębagranit karkonoskiSzklarska Poręba-Huta3>95
23Sjenit S.A., Piława GórnasyenitKośmin741<1
24Slag Recycling Sp. z o.o., KrakówsyenitPrzedborowa392
25PWiOM Marmur-Sławniowice, SławniowicemarmurSławniowice2>95
26Biała Marianna Rakowiecki-Ptaszek s.j., Stronie ŚląskiemarmurBiała i Zielona Marianna1>95
27Dolomit, Libiąż Sp. z o.o.dolomitLibiąż3641
28Kopalnia Wapienia Morawica S.A.wapień dekoracyjnyMorawica III1454<1
29Kopalnie Piaskowca S.A., Bolesławiecpiaskowiec ciosowyRakowiczki, Żerkowice19>70
30Hofmann Polska Sp. z o.o. Krakówpiaskowiec ciosowyŻerkowice-Skała, Wartowice18>70
31ATS-Stein Sp. z o.o., Bolesławiecpiaskowiec ciosowyZbylutów I16>70
32Gruszecki s.c., Bielany Wrocławskiepiaskowiec ciosowyBedlno, Skała14>70
33KP Jan Zbylutów IV, Zbylutówpiaskowiec ciosowyZbylutów IV –Jan12>70
34Piasmar Z.R. Więcławek, Bystrzyca Kłodzkapiaskowiec ciosowyDługopole10>70
35Kopalnie Piaskowca Radków, Sp. z o.o., Radkówpiaskowiec ciosowyRadków, Szczytna-Zamek470
36Kamieniarz Sp. z o.o., Kielcepiaskowiec ciosowyNowa Wieś, Grodziska III2>70
37Kopalnia Piaskowca BOBER, Wartowicepiaskowiec ciosowyWartowice II130
38Kamieniołom Piaskowiec Czerwony, Nowa Rudapiaskowiec permskiBieganów1>70
39Spółdzielnia Pracy Surowce Mineralne, Kielcepiaskowiec triasowyTumlin-Gród2>70
40PUH Sosnowica s.c., Sosnowicapiaskowiec triasowySosnowica4>50
41PUH Sosnowica s.c., Sosnowicapiaskowiec szydłowieckiSzydłowiec9>70
42Kamieniarz Sp. z o.o., Kielcepiaskowiec szydłowieckiŚmiłów 18>70
43Andrzej Kosek, Miedznapiaskowiec żarnowskiSielec I, Sielec IV5>80
44Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego, Roman Kaczmarczyk, Opocznopiaskowiec żarnowskiŻarnów 14>70
45Obróbka i Sprzedaż Kamienia J. Król, Tresta Wesołapiaskowiec borucickiDąbie II4>90
46Polski Kamień Naturalny Sp. z o.o., Zembrzycepiaskowiec karpackiGórka-Mucharz10>70
47ZWKB Tadeusz Brach, Wola Komborskapiaskowiec karpackiWola Komborska, Działy, -I17>30
48ZKB Skalnik Sp. z o.o., Barcicepiaskowiec karpackiBarcice I7<50
49Usługi Kamieniarskie, B. i W. Mleczek, Stróżapiaskowiec karpackiTenczyn-Lubień I2<50
50Kamieniołom Barwałd Sp. z o.o.piaskowiec karpackiBarwałd135<5
51Kopalnia Łupka Szarogłazowego, JenkówłupekJenków310
ŹRÓDŁA: "Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2005-2009", PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2011. Praca pod redakcją: Romana Neya i Tadeusza Smakowskiego.
Uwagi: Wielkosc wydobycia w tys ton. W kolumnie zatytułowanej "Bloki" podano procentowy udział w wydobyciu bloków i formaków (mniejsze foremne elementy).

Poszczególne elementy dotyczące gospodarki kamieniami budowlanymi zostały przedstawione odpowiednio na podstronach: Zasoby, Wydobycie, Produkcja, Import, Eksport, Obroty, Zużycie i Wykaz złóż. Podstrony zawierają dodatkowe tematyczne wykresy oraz informacje o większym stopniu szczegółowości w stosunku do strony startowej - rozpoczynającej prezentację zagadnienia gospodarowania kamieniami budowlanymi.

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2023 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20