Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

O portalu "KAMIENIE BUDOWLANE W POLSCE"

Portal internetowy "Kamienie Budowlane w Polsce" ma w założeniu gromadzić oraz udostępniać użytkownikom różnorodne informacje poświęcone tematyce kamieni budowlanych. Na początek zostaną udostępnione informacje zgromadzone w uprzednich latach przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, głównie w postaci bazy danych, zdjęć skał i kamieniołomów. Ogółem zgromadzono informacje o około 150 złożach kamieni budowlanych w Polsce. Jako pierwszy zrealizowany został temat "Aktualny stan zagospodarowania złóż blocznych kamieni budowlanych w Polsce". Efektem jego realizacji są, między innymi, skany polerów skał oraz zdjęcia kamieniołomów. Na kolejnym etapie prac wprowadzono do arkusza MS Excel informacje o złożach, ich lokalizacji, surowcach, parametrach technicznych skał oraz możliwościach ich wykorzystania. Z wymienionych powyżej grup informacyjnych w portalu została pominięta grupa dotycząca parametrów technicznych skał, ze względu na brak kompletnych i aktualnych danych.

Pewne grupy informacji zamieszczone w bazie danych będą wymagały okresowych aktualizacji. Przewiduje się aktualizowanie bazy danych nie częściej niż raz w roku, w oparciu o zasoby rejestrów geologii gospodarczej prowadzonych przez PIG. Przykładowo użytkownicy złóż zmieniają się dość często. Może się okazać, że informacje wskazujące na użytkownika złoża prezentowane w portalu nie będą w danym momencie aktualne. Tego typu informacje częściej aktualizowane powinny jednak być łatwo dostępne w grupie systemów o charakterze rejestrów administracji państwowej z dziedziny geologii gospodarczej - Rejestrze Obszarów Górniczych, systemie InfoGeoSkarb , w systemie MIDAS oraz udostępnionym w postaci cyfrowej Bilansie zasobów Możliwość ta powinna przyczynić się do zmniejszenia dolegliwości wynikających ze wspomnianych ograniczeń.

Końcowym etapem prac było wykonanie internetowego portalu tematycznego, poświęconego kamieniom budowlanym w Polsce. Portal został wykonany w 2007 roku przy wykorzystaniu narzędzi z grupy Open Source o nazwie WAMP5. Portal będzie okresowo aktualizowany i sukcesywnie rozwijany.

Nowym elementem portalu jest mapa wykonana przy wykorzystaniu Google Maps API i przedstwiająca lokalizację złóż kamieni budowlanych i drogowych w Polsce Mapa jest na etapie testowania. Możliwe są podstawowe opcje takie jak: powiększanie i pomniejszanie skali mapy, przesuwanie w dowolnym kierunku obszaru wyświetlanego oraz wybór typu mapy. Prosimy o ewentualne uwagi.

MAPA ZLOZ KAMIENI BUDOWLANYCH i DROGOWYCHWYKONAWCY PRAC

Projekt i wykonanie aplikacji:

Krystyna Kupiszak

Baza danych:

Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.

Zdjęcia skał i kamieniołomów:

Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.ŹRÓDŁA DANYCH

  •   "Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2005-2009", PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2011. Praca pod redakcją: Romana Neya i Tadeusza Smakowskiego;


  •   "Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2009 r.";


  •   Rejestr Obszarów Górniczych - cyfrowy rejestr geologicznej administracji państwowej;


  •   Słownik petrograficzny - Ryka W., Maliszewska A., 1991, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;


  •   Przewodnik do ćwiczeń z geologii - Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E., 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN;


  •  Surowce skalne Polski - Kozłowski S., 1986, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;


  •  Petrologia skał magmowych - Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa;


  •  Kamienny Kraków - Rajchel J., 2004, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków;

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2023 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20