P R O D U K C J A
 
Produkcja kamieni budowlanych w Polsce

  •   Produkcja oraz zużycie kamieni budowlanych w Polsce systematycznie rośnie.


  •   Wy­ka­zy­wa­na pro­duk­cja ka­mie­ni bu­dow­la­nych i dro­go­wych jest znacz­nie więk­sza od wy­do­by­cia. Po czę­ś­ci jest to wy­ni­kiem ubocz­nej pro­duk­cji tych su­row­ców przez sze­reg ka­mie­nio­ło­mów na­sta­wio­nych na pro­duk­cję kru­szyw ła­ma­nych, m.in. gra­ni­tu, ba­zal­tów, wa­pie­ni, a tak­że po­je­dyn­czych za­kła­dów eks­plo­a­ta­cji pia­s­ków i żwi­rów, zwła­sz­cza w Pol­s­ce pół­noc­nej, gdzie z du­żych gła­zów pro­du­ko­wa­ne są kost­ki dro­go­we, łu­pan­ki i in­ne ele­men­ty ka­mien­ne. Po­nad­to do pro­duk­cji tej wli­cza­ne są ele­men­ty po­zy­s­ki­wa­ne przez kra­jo­wych pro­du­cen­tów z im­por­to­wa­nych blo­ków i for­ma­ków su­ro­wych.


  •   We­dług da­nych GUS pro­duk­cja ka­mien­nych ele­men­tów bu­dow­la­nych su­ro­wych lub wstęp­nie ob­ro­bio­nych po za­ła­ma­niu w 2007 r., po­now­nie wzro­sła do po­zio­mu 3.9 mln t w 2009 r. Na­to­miast pro­duk­cja sza­co­wa­na na pod­sta­wie wiel­ko­ś­ci wy­do­by­cia, im­por­tu su­ro­wych i wstęp­nie ob­ro­bio­nych blo­ków i płyt ka­mien­nych oraz wspo­m­nia­nej pro­duk­cji ubocz­nej in­nych za­kła­dów wzro­sła w la­tach 2005-2008 z 1.4 do 1.7 mln t/r, ze spad­kiem do ok. 1.6 mln t w 2009 r.


  •   Łącz­na pro­duk­cja ka­mien­nych ele­men­tów bu­dow­la­nych i dro­go­wych, ba­zu­ją­ca na blo­kach, for­ma­kach i in­nych po­zy­s­ki­wa­nych z kra­jo­wych złóż róż­nych skał, wy­no­si­ła w ostat­nich la­tach mak­sy­mal­nie 1.0-1.2 mln t/r. Do­stęp­ne da­ne na te­mat struk­tu­ry asor­ty­men­to­wej pro­duk­cji wska­zu­ją na do­mi­na­cję blo­ków, płyt i in­nych ele­men­tów gra­ni­to­wych (oko­ło 70-80%), du­że zna­cze­nie ele­men­tów pias­kow­co­wych (20-25%) przy mar­gi­nal­nym udzia­le in­nych ka­mie­ni.


  •   Pro­duk­cja kost­ki dro­go­wej i in­nych ka­mie­ni dro­go­wych by­ła sy­ste­ma­tycz­nie ogra­ni­cza­na do ok. 140 tys. t w 2007 r., a na­stę­p­nie wzro­sła do 260-300 tys. t/r w la­tach 2008-2009. W przy­pad­ku kost­ki i in­nych ka­mie­ni dro­go­wych do­mi­na­cja wy­ro­bów gra­ni­to­wych jest więk­sza (praw­do­po­do­b­nie po­nad 90%) przy nie­wiel­kim zna­cze­niu wy­ro­bów sy­e­ni­to­wych i ba­zal­to­wych.


  •   Notowany w ostatnich latach rozwój podaży kruszyw łamanych podyktowany był rozwojem zapotrzebowania gospodarki w sektorze drogowym i budowlanym, wynikającym przede wszystkim z akcesji Polski do Unii Europejskiej i uruchomieniem w następstwie tego ogromnych środków finansowych w programach sektorowych przez UE.


  •   Ponadto przyznanie Polsce wraz z Ukrainą organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku będzie skutkowało dalszym rozwojem zapotrzebowania na te kruszywa, które w horyzoncie 2010 roku będzie kształtowało się na poziomie ok. 55 mln t/rok i będzie stopniowo wzrastało do 65 mln t w horyzoncie 2020 r.


  •   Głównym kierunkiem ich użytkowania pozostanie drogownictwo (inwestycje liniowe - autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice), kolejnictwo (inwestycje w linie szybkiej kolei oraz renowacja istniejących szlaków) oraz budownictwo.


  •   Zapewnienie odpowiadającej zapotrzebowaniu podaży będzie możliwe głównie z krajowych złóż kamieni litych, przy czym produkcja będzie na poziomie niższym o ok. 5 mln ton/rok, a resztę uzupełni import.


  •   Barierą przewidywanej produkcji krajowej jest jednak ograniczona baza zasobowa skał litych, nie dająca większych możliwości rozwoju podaży w dalszej perspektywie poza skałami osadowymi, m.in. z przyczyn środowiskowych oraz wyczerpywania się zasobów ponad 20 złóż w połowie przyszłej dekady przy utrzymującym się tempie rozwoju eksploatacji.

Produkcja ogółem Gospodarka kamieniami

Restricted access