Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

Zużycie kamieni budowlanych w Polsce

 •  Zużycie a także produkcja kamieni budowlanych w Polsce bardzo dynamicznie rosły w okresie ostatnich lat. Zużycie krajowe kamiennych elementów budowlanych i drogowych (łącznie) wzrosło ze 100-200 tys. t/r w połowie lat 1950 i przekroczyło wartość 3900 tys. t/r w 2009.


 •  War­tość ryn­ku su­ro­wych i wstęp­nie ob­ro­bio­nych ka­mie­ni bu­dow­la­nych oraz ka­mie­ni dro­go­wych prze­kro­czy­ła w 2009 r. 500 mln PLN. Je­śli weź­mie­my pod uwa­gę tak­że ry­nek ob­ro­bio­nych ka­mie­ni bu­dow­la­nych, to łącz­na war­tość ryn­ku osią­gnę­ła praw­do­po­do­b­nie ok. 1 mld PLN, przy czym udział ka­mie­ni im­por­to­wa­nych się­gał oko­ło 40%.


 •   Na początku lat 1990-tych na rynku dominowali krajowi dostawcy. W ostatnich latach znacznie wzrósł udział dostawców zagranicznych, co spowodowało następujące zmiany w strukturze dostaw:

    Dostawy krajowe Dostawy zagraniczne
  Wyroby z piaskowca >99% <1%
  Wyroby z granitu 70–80% 20-30%
  Wyroby z marmuru <10% >90%


 •   Po­zy­s­ki­wa­ne w Pol­s­ce ko­pa­li­ny ka­mien­ne prze­zna­cza­ne są w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ś­ci do pro­duk­cji kru­szyw ła­ma­nych, znaj­du­ją­cych za­sto­so­wa­nie w dro­gow­nic­twie, ko­lej­nic­twie i bu­dow­nic­twie. Tyl­ko kil­ka pro­cent pro­duk­cji łącz­nej sta­no­wią wiel­ko- i ma­ło­ga­ba­ry­to­we ele­men­ty dla bu­dow­nic­twa oraz ma­łe ele­men­ty ka­mien­ne dla dro­gow­nic­twa.


 •   Du­że ele­men­ty ka­mien­ne (pły­ty okła­dzi­no­we, po­sadz­ko­we, na­grob­ko­we itp.) pro­du­ko­wa­ne z kra­jo­wych gra­ni­tów, sy­e­ni­tów i mar­mu­rów, tak­że z pias­kow­ców, wa­pie­ni de­ko­ra­cyj­nych ("mar­mu­rów") i tra­wer­ty­nów, znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w bu­dow­nic­twie mo­nu­men­tal­nym, wy­kań­cza­niu obie­k­tów i gma­chów pub­licz­nych, w mniej­szym stop­niu pry­wat­nych. W tym też kie­run­ku zu­ży­wa­ne są i mniej­sze ele­men­ty bu­dow­la­ne (stop­nie, pa­ra­pe­ty, płyt­ki okła­dzi­no­we itp.) po­zy­s­ki­wa­ne z tych sa­mych su­row­ców.


 •   Ka­mie­nie im­por­to­wa­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne są głów­nie do pro­duk­cji du­żych ele­men­tów ka­mien­nych, sta­no­wią­cych po­waż­ną kon­ku­ren­cję dla ana­lo­gicz­nych wy­ro­bów ze skał kra­jo­wych.


 •   Sto­so­wa­nie ma­łych ka­mien­nych ele­men­tów dro­go­wych (kost­ka, kra­węż­ni­ki, słup­ki itp.) nie wy­ka­zy­wa­ło przez wie­le lat w Pol­s­ce więk­szych ten­den­cji roz­wo­jo­wych. Nie­wąt­pli­wie nie by­ły one tak po­pu­lar­ne jak np. w Niem­czech. Jed­nak kra­jo­wy ry­nek tych wy­ro­bów - oce­nia­ny ostat­nio na za­le­dwie 10-20 tys. t/r, zwięk­szył się w 2007 r. do nie­mal 70 tys. t. Naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ny je­go wzrost do 270 tys. t miał miej­sce w la­tach 2008 r., z ogra­ni­cze­niem do 220 tys. t w 2009 r. Du­że za­po­trze­bo­wa­nie na kost­kę, kra­węż­ni­ki oraz pły­ty chod­ni­ko­we wy­ni­ka­ło z wzro­stu po­pu­lar­no­ś­ci tych ma­te­ria­łów w bu­dow­nic­twie dro­go­wym.


 •   Ry­nek jest zdo­mi­no­wa­ny przez wy­twór­ców gra­ni­to­wych ka­mie­ni dro­go­wych z re­jo­nu Strze­go­mia i Strze­li­na, któ­rzy w ostat­nim cza­sie znacz­nie zwięk­szy­li pro­duk­cję tych asor­ty­men­tów. Mi­ni­mal­ne zna­cze­nie ma­ją po­je­dyn­czy kra­jo­wi pro­du­cen­ci kost­ki sy­e­ni­to­wej czy ba­zal­to­wej. Udział do­staw­ców za­gra­ni­cz­nych był zmien­ny i wy­no­sił 2-40%. Wie­lu kra­jo­wych pro­du­cen­tów kost­ki gra­ni­to­wej by­ło w znacz­nym stop­niu sku­pio­nych na sprze­da­ży eks­por­to­wej, któ­ra tra­dy­cyj­nie sta­no­wi­ła zwy­kle aż po­nad 90% łącz­nej sprze­da­ży te­go asor­ty­men­tu. W 2007 r. jej udział spadł do ok. 70%, a w la­tach 2008-2009 więk­szość wy­ro­bów zna­la­zła od­bior­ców na ryn­ku kra­jo­wym (80-95%).

Zużycie Gospodarka ogólnie

Poszczególne elementy dotyczące gospodarki kamieniami budowlanymi zostały przedstawione odpowiednio na podstronach: Zasoby, Wydobycie, Produkcja, Import, Eksport, Obroty, Zużycie i Wykaz złóż. Podstrony zawierają dodatkowe tematyczne wykresy oraz informacje o większym stopniu szczegółowości w stosunku do strony startowej - rozpoczynającej prezentację zagadnienia gospodarowania kamieniami budowlanymi.

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2021 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20