Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

Obroty w handlu kamieniami budowlanymi i drogowymi w Polsce

  •   Łącz­ne sal­do w za­kre­sie ob­ro­tów ka­mie­nia­mi bu­dow­la­ny­mi i dro­go­wy­mi jest ujem­ne od 1998 r, natomiast w 2009 r. w związ­ku ze znacz­nym spad­kiem wiel­ko­ś­ci im­por­tu wszyst­kich grup wy­ro­bów, gwał­tow­ny wzrost de­fi­cy­tu zo­stał za­ha­mo­wa­ny, a ujem­ne sal­do ule­gło zmniej­sze­niu.


  •   Zarówno w grupie budowlanych elementów obrobionych jak też surowych i wstępnie obrobionych bloków i płyt kamiennych widoczna jest trwała tendencja rosnąca. Jako jej przyczyna wskazywany jest szybki rozwój w ostatnich latach importu elementów marmurowych z Włoch, Czech i Turcji oraz granitowych z RPA, Chin, Indii i Włoch. W okresie 1998-2006 spro­wa­dza­ne by­ły głównie blo­ki i pły­ty su­ro­we, jed­nak ich prze­wa­ga nad do­sta­wa­mi ele­men­tów ka­mien­nych ob­ro­bio­nych sy­ste­ma­tycz­nie się zmniej­sza­ła aż do odwrócenia trendu w roku 2007.


  •   Jedynie w grupie "kostka i krawężniki kamienne" można zaobserwować saldo trwale dodatnie. W ostat­nich la­tach ule­gło ono wy­raź­ne­mu ogra­ni­cze­niu na sku­tek znacznego spad­ku eks­por­tu kost­ki przy jed­no­czes­nym wzroś­cie jej im­por­tu (głównie ze Słowacji).


  •   Naj­więk­sze zna­cze­nie ma im­port su­ro­wych blo­ków i płyt z gra­ni­tu i skał po­krew­nych. Gra­ni­ty spro­wa­dza­ne by­ły z po­nad 20 kra­jów, przy czym ok. 40% do­staw po­cho­dzi­ło z RPA. Zna­czą­cy­mi do­staw­ca­mi na ry­nek pol­ski są rów­nież In­die, Fin­lan­dia, Szwe­cja, Ukra­i­na, Hisz­pa­nia, Bra­zy­lia i  Niem­cy. Im­port su­ro­wych blo­ków i płyt z mar­mu­rów i  in­nych skał wa­pien­nych ma miejsce głów­nie z Włoch i Nie­miec. Im­port su­ro­wych blo­ków i płyt z pias­kow­ców i in­nych skał wciąż nie ma więk­sze­go zna­cze­nia.

Obroty Gospodarka ogólnie

Poszczególne elementy dotyczące gospodarki kamieniami budowlanymi zostały przedstawione odpowiednio na podstronach: Zasoby, Wydobycie, Produkcja, Import, Eksport, Obroty, Zużycie i Wykaz złóż. Podstrony zawierają dodatkowe tematyczne wykresy oraz informacje o większym stopniu szczegółowości w stosunku do strony startowej - rozpoczynającej prezentację zagadnienia gospodarowania kamieniami budowlanymi.

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2021 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20