Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

Eksport kamieni budowlanych w Polsce

  •   Eks­port bu­dow­la­nych ele­men­tów ka­mien­nych ma tendencję spadkową od roku  2003, w ostatnim okresie zwyżkował w roku 2006, a na­stę­p­nie zo­stał ogra­ni­czo­ny w la­tach 2008-2009.


  •   Eks­por­to­wa­ne by­ły głów­nie blo­ki i pły­ty su­ro­we, pod­czas gdy udział ob­ro­bio­nych ele­men­tów ka­mien­nych był znacz­nie mniej­szy.


  •   Głównym odbiorcą su­ro­wych i ob­ro­bio­nych ele­men­tów gra­ni­to­wych by­ły przez wie­le lat Nie­mcy. Eksport w tym kierunku w ostatnim czasie drastycznie obniżył się i w 2009 r. a do­mi­nu­ją­cym od­bior­cą sta­ła się Szwaj­ca­ria. Wiel­kość eks­por­tu blo­ków i płyt su­ro­wych z pias­kow­ców oraz in­nych skał jest stosunkowo niewielka i nie prze­kra­cza kil­ku ty­się­cy ton/rok.


  •  Ka­mie­nie dro­go­we (kost­ka, kra­węż­ni­ki) by­ły do 2008 r. głów­nym - w uję­ciu iloś­cio­wym - pro­du­k­tem eks­por­to­wym oma­wia­nej gru­py. Wiel­kość ich sprze­da­ży by­ła jed­nak sy­ste­ma­tycz­nie ogra­ni­cza­na i w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat zmniej­szy­ła się o po­nad po­ło­wę. Naj­więk­szy spa­dek za­zna­czył się w 2007 r. w związ­ku ze znacz­ny­mi pod­wyż­ka­mi cen kost­ki u kra­jo­wych pro­du­cen­tów. Do­sta­wy kie­ro­wa­ne by­ły w 80-98% do Nie­miec, a od 2007 r. za­no­to­wa­no rów­nież zwięk­sza­ją­cą się sprze­daż na Sło­wa­cję .

Eksport elementów nieobrobionych wg rodzaju skały Eksport elementów nieobrobionych Eksport elementów obrobionych Kierunki eksportu kamieni blocznych Kierunki eksportu kruszyw łamanych Kierunki eksportu kamieni łamanych


Poszczególne elementy dotyczące gospodarki kamieniami budowlanymi zostały przedstawione odpowiednio na podstronach: Zasoby, Wydobycie, Produkcja, Import, Eksport, Obroty, Zużycie i Wykaz złóż. Podstrony zawierają dodatkowe tematyczne wykresy oraz informacje o większym stopniu szczegółowości w stosunku do strony startowej - rozpoczynającej prezentację zagadnienia gospodarowania kamieniami budowlanymi.

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2023 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20