Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE

 
I M P O R T
 
Import kamieni budowlanych w Polsce i na świecie

  •  W grupie kamieni budowlanych i drogowych naj­więk­sze zna­cze­nie ma im­port su­ro­wych blo­ków i płyt z gra­ni­tu i skał po­krew­nych, który w 2009 roku osiągnął wartość 229 tys. ton. Gra­ni­ty spro­wa­dza­ne by­ły z po­nad 20 kra­jów, przy czym ok. 40% do­staw po­cho­dzi­ło z RPA. Zna­czą­cy­mi do­staw­ca­mi na ry­nek pol­ski są rów­nież In­die, Fin­lan­dia, Szwe­cja, Ukra­i­na, Hisz­pa­nia, Bra­zy­lia i  Niem­cy.


  •  Im­port su­ro­wych blo­ków i płyt z mar­mu­rów i  in­nych skał wa­pien­nych osiągnął w 2009 roku wartość 6.7 tys. ton i ma miejsce głów­nie z Włoch i Nie­miec.


  •  Im­port su­ro­wych blo­ków i płyt z pias­kow­ców i in­nych skał wciąż nie ma więk­sze­go zna­cze­nia.


  •  Im­port ob­ro­bio­nych ele­men­tów ka­mien­nych rósł istotnie w la­tach 2005-2008 do 238 tys. ton a na­stę­p­nie zo­stał ogra­ni­czo­ny do ok. 190 tys. t w 2009 r. W ostat­nim okre­sie szczególnie zaznaczył się wzrost im­portu wy­ro­bów gra­ni­to­wych i skał po­krew­nych w związ­ku z roz­wo­jem do­staw z Chin i  In­dii. Marmurowe elementy obrobione tradycyjnie importujemy z Włoch, a ostatnio także z Czech, Turcji i Hiszpanii.


  •  Im­port ka­mie­ni dro­go­wych (kost­ka, kra­węż­ni­ki) wzrósł z 3 tys. t w 2005 r. do 49 tys. t w 2008 r. w związ­ku z roz­wo­jem do­staw z Nie­miec . W 2009 r. je­go wiel­kość spad­ła nie­mal dwu­krot­nie, a głównymi dostawcami im­por­to­wa­nej kost­ki i kra­węż­ni­ków była Sło­wa­cja i Ukraina.

Import elementów nieobrobionych wg rodzaju skały Import elementów nieobrobionych Import elementów obrobionych Kierunki importu kamieni blocznych Kierunki importu kruszyw łamanych Kierunki importu kamieni łamanych

Poszczególne elementy dotyczące gospodarki kamieniami budowlanymi zostały przedstawione odpowiednio na podstronach: Zasoby, Wydobycie, Produkcja, Import, Eksport, Obroty, Zużycie i Wykaz złóż. Podstrony zawierają dodatkowe tematyczne wykresy oraz informacje o większym stopniu szczegółowości w stosunku do strony startowej - rozpoczynającej prezentację zagadnienia gospodarowania kamieniami budowlanymi.

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2021 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20