Portal internetowy KAMIENIE BUDOWLANE w POLSCE


 
Z A S O B Y
 
Zasoby kamieni budowlanych w Polsce

  •  Baza zasobowa kopalin klasyfikowanych jako złoża kamieni budowlanych i drogowych uwzględnia kilkanaście rodzajów skał magmowych, metamorficznych i osadowych, różniących się zdecydowanie parametrami jakościowymi, tzw. techniczno-fizycznymi.


  •  W udokumentowanych zasobach geologicznych skały osadowe stanowią około 47 %, skały magmowe 44 %, skały metamorficzne zaledwie 9 %.


  •  Złoża kamieni budowlanych i drogowych rozmieszczone są nierównomiernie na terenie kraju. Koncentracja złóż ma miejsce na południu Polski i w obszarze Gór Świętokrzyskich. Zjawisko to w najwyższym stopniu dotyczy skał magmowych występujących wyłącznie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w okolicy Krakowa oraz skał metamorficznych - wyłącznie Dolny Śląsk i Opolszczyzna.


  •  Lokalizacja bazy zasobowej kamieni budowlanych i drogowych, jej ograniczona wielkość, częsty konflikt z walorami środowiska naturalnego, dodatkowo mają wpływ na pomniejszenie zasobów możliwych do zagospodarowania i są najpoważniejszymi barierami rozwoju podaży po roku 2010.


  •  Istotne ograniczenia wykorzystania zasobów złóż znanych a niezagospodarowanych dotyczą zwłaszcza dolomitów i wapieni na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a także bazaltów i melafirów na Dolnym Śląsku.

Zasoby udział Zasoby skaly osadowe Zasoby skaly magmowe Zasoby skaly metamorficzne Gospodarka ogólnie

Poszczególne elementy dotyczące gospodarki kamieniami budowlanymi zostały przedstawione odpowiednio na podstronach: Zasoby, Wydobycie, Produkcja, Import, Eksport, Obroty, Zużycie i Wykaz złóż. Podstrony zawierają dodatkowe tematyczne wykresy oraz informacje o większym stopniu szczegółowości w stosunku do strony startowej - rozpoczynającej prezentację zagadnienia gospodarowania kamieniami budowlanymi.

Skrypt udostępniony przez
JavaScriptKit


 

Copyright @ 2021 - PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 


     Projekt i realizacja: Krystyna Kupiszak


     Baza danych oraz zdjęcia skał i kamieniołomów:
     Barbara Bąk, Jerzy Gągol, Krzysztof Seifert, Elżbieta Tołkanowicz, Krzysztof Żukowski.


 

Data ostatniej modyfikacji strony 19-05-2020 15:32:20